Eksperimentalni program "Osnovna škola kao cjelodnevna škola" u školskoj knjižnici: prikaz suradnje stručnih suradnica knjižničarke i edukacijske rehabilitatorice

Gordana Gregurović Petrović
Renata Cesarec-Topolovec

Eksperimentalni program Osnovna škola kao cjelodnevna škola u školskoj knjižnici: prikaz suradnje stručnih suradnica knjižničarke i edukacijske rehabilitatorice

Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina jedna je od osnovnih škola u kojima se od ove školske godine provodi Eksperimentalni program Osnovna škola kao cjelodnevna škola: uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja. Pružiti učenicima različita iskustva učenja kroz brojne oblike odgojno-obrazovnog rada misija je suvremene škole koja se ostvaruje i putem modela Cjelodnevne škole. Cjelodnevna osnovna škola promiče različitost i ravnotežu kroz četiri odgojno-obrazovna programa:
  • Program A1 – Program nacionalnog kurikuluma redovite i izborne nastave
  • Program A2 – Program potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja
  • Program B1 – Program izvannastavnih aktivnosti
  • Program B2 – Program izvanškolskih aktivnosti.
Uz Program A1 i Program A2 obavezni je dio neposrednog odgojno-obrazovnog rada škole usmjeren na poboljšanje skupine znanja i vještina učenika vezano uz važne oblike pismenosti i njihove integracije. Unutar Programa A2 u školskoj knjižnici osmišljavaju se i provode odgojno-obrazovne aktivnosti usmjerene uglavnom na jezično-čitalačku pismenost. Program A2 usmjeren je na metodički strukturirano, samostalno i zajedničko učenje učenika te se provodi u svih osam razreda osnovne škole. U njegovu su središtu načela diferencijacije nastave i učenja s ciljem smanjenja razlika u školskim postignućima i ishodima. Dodatno vrijeme vodi boljem zadovoljavanju potreba i ostvarenju potencijala svakog učenika. Provedbom Programa A2 učenicima se pruža konkretna, prilagođena i učinkovita potpora, odnosno obogaćivanje učenja obveznom suradnjom učitelja i stručnih suradnika. 
Vodeći se propisanim načelima suradnje i timskog rada učitelja i stručnih suradnika u knjižnici OŠ Augusta Cesarca, Krapina raznovrsne aktivnosti i sadržaji u okviru Programa A1 i Programa A2 planirani su Godišnjim planom i programom rada škole i Školskim kurikulumom.
Suradnjom stručnih suradnica knjižničarke i edukacijske rehabilitatorice s učiteljima u okviru Programa A1 i Programa A2 ostvarena je potpuna inkluzija u provođenju projekata poticanja jezično-čitalačke pismenosti na razrednoj razini poštujući pritom načela diferencijacije nastave i učenja. U razrednom projektu Čitajmo naglas, čitajmo zajedno sudjelovali su učenici razredne nastave kao i u međunarodnom projektu Naša mala knjižnica, dok su u eTwinning projektima Knjiga je COOL 2 i Uz čitanje riječi rastu 4 sudjelovali učenici i razredne i predmetne nastave. Projektima su obuhvaćeni sadržaji nastavnog predmeta Hrvatski jezik te međupredmetnih tema Učiti kako učiti, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije, Građanski odgoj i obrazovanje te Osobni i socijalni razvoj i njihovi odgojno-obrazovni ishodi odnosno očekivanja.
Uz poticanje jezično-čitalačke pismenosti potpuna inkluzija ostvarena je i na sadržajima Školskog preventivnog programa. Učenike razredne nastave poučavalo se razlikovanju medijskih sadržaja primjerenih dobi i interesu, prepoznavanju nasilja i njegovih posljedica u stvarnom i virtualnom svijetu te uočavanju utjecaja tehnologije na njihovo zdravlje u radionicama Sigurno i kreativno korištenje interneta, Bajke u digitalnom svijetu i Cyberbullying. Uz radionice E-sigurnost i netiquette i Digitalni tragovi učenici predmetne nastave sudjelovali su i edukativnoj igri Hate Out za borbu protiv govora mržnje na društvenim mrežama te doprinosili zajednici potičući sigurnije i inkluzivnije digitalno okruženje.
Za razliku od potpune inkluzije u radu s učenicima s teškoćama u razvoju provedbom Programa A2 na razini skupina, učenicima je pružena konkretna, prilagođena i učinkovita potpora, odnosno obogaćivanje učenja. Programom A2 i suradnjom stručnih suradnica usklađen je sustav s odgojno-obrazovnim potrebama darovitih učenika i učenika s teškoćama. Temeljen je na Smjernicama za rad s darovitom djecom i učenicima kao i na Smjernicama za rad s učenicima s teškoćama što je primijenjeno i u ostvarivanju planiranih radionica. U radionici Učim maštam, znam – u školskoj knjižnici sretan sam! sa skupinom učenika s teškoćama 7. razreda individualiziran je kurikulum čime im je pružena konkretna potpora te su uz vještine čitanja razvijali i različite vještine važne za cjeloživotno učenje uz primjenu različitih strategija učenja i asistivne tehnologije. U radionici Čitajući stranice, pomičemo granice sa skupinom darovitih učenika 5. razreda ostvarene su raznovrsne aktivnosti metodičkim oblicima obogaćivanja odgojno-obrazovnog rada. Istraživačkim radom, izlaganjem, čitanjem naglas i u sebi, stvaralačkim izražavanjem, prevođenjem, znakovnim jezikom, kaligrafijom, igrama znanja te kreiranjem sadržaja u digitalnim alatima učenici su razvijali vještine različitih vrsta pismenosti. Time su radionicama ostvareni ishodi i očekivanja vezani uz sadržaje nastavnog predmeta Hrvatski jezik i međupredmetnih tema. Suradnjom i timskim radom stručnih suradnica, pružanjem potpore i obogaćivanjem sadržaja Programom A1 i Programom A2 na razrednoj i skupnoj razini doprinijelo se stjecanju znanja, vještina i odgovornosti učenika za čitanje i učenje. Školska knjižnica je i unutar cjelodnevne škole ostvarila ulogu u poticanju jezično-čitalačke pismenosti, osobnog razvoja i društvene uključivosti.


Gordana Gregurović Petrović, dipl. bibl.
gordana.gregurovic@skole.hr

Renata Cesarec-Topolovec, prof. def.
renata.cesarec-topolovec@skole.hr

OŠ Augusta Cesarca, Krapina