Programi poticanja mladih na čitanje i umjetničko stvaralaštvo u Knjižnici Marije Jurić Zagorke

Main Article Content

Maja Pranić

Sažetak

Cilj. Cilj je rada prikazati programske aktivnosti poticanja mladih na čitanje i umjetničko stvaralaštvo u Knjižnici Marije Jurić Zagorke jer do sada nisu bili predstavljani stručnoj zajednici. Sposobnost čitanja i želja za čitanjem bitan su preduvjet osobnog razvoja, ukupne kvalitete života pojedinca, ali i sudjelovanja u kulturi. Upravo kvalitetnim programima za mlade, oslanjajući se na Nacionalnu strategiju poticanja čitanja i Strategiju Europske unije za mlade, knjižnica Marije Jurić Zagorke pokazuje se kao bitno središte društvene podrške usmjerene mladima.


Pristup/metodologija/dizajn. U prvom dijelu rada predstavljena je Knjižnica Marije Jurić Zagorke, zatim kontekst mladih u suvremenom društvu. U drugom dijelu, kroz dokumente Europske unije prikazane su dobrobiti rada s mladima na lokalnoj i međunarodnoj razini. Treći dio predstavlja ulogu narodne knjižnice u životu mladih kroz primjere u praksi, odnosno programe koje Knjižnica Marije Jurić Zagorke provodi s mladima.


Rezultati. Pregled programskih aktivnosti za mlade Knjižnice Marije Jurić Zagorke upućuje na brojne i raznovrsne mogućnosti narodnih knjižnica da u suradnji s lokalnom zajednicom i institucijama na državnoj ili gradskoj razini ostvaruju ciljeve provedbe Strategije Europske unije za mlade poput promicanja kritičkog razmišljanja i kreativnosti, prava na slobodan pristup informacijama te pridonošenja osobnom i društvenom razvoju mladih pomoću neformalnog i informalnog učenja. Narodne knjižnice generalno vode brigu o mladima kreirajući mnoštvo programa i suradnji s mladima. U ovom radu prikazano je kako mladima pristupa knjižnica Marije Jurić Zagorke koja nema specifičan Odjel za djecu i mlade, ali s obzirom na lokaciju i lokalnu zajednicu u kojoj djeluje, ostvaruje izvrsnu suradnju s mladima kroz obrazovne institucije, ali pridobiva mlade i u njihovo slobodno vrijeme.


Društveni značaj. Programi poticanja čitanja i umjetničkog stvaralaštva u knjižnici spadaju u visoku razinu kulturnog obrazovanja koje promiče pismenost, cjeloživotno učenje i informacijsku pismenost, što generalno razvija društvo u cjelini, a na što se ukazuje u ovome radu.


Originalnost/vrijednost. Rad stavlja u središte mlade kao najugroženiju društvenu skupinu konstantno izloženu društvenim promjenama. Programi poticanja čitanja I umjetničkog stvaralaštva u Knjižnici Marije Jurić Zagorke primjer su suradnje lokalne zajednice i knjižnice koje podupiru mlade u njihovu osobnom i društvenom razvoju, stvaraju sigurno okruženje, aktivno ih uključuju u zajednicu, stoga je takve programe nužno podržati i osigurati im materijalna sredstva kako bi se kontinuirano provodili.

Article Details

Kako citirati
Pranić, M. (2023). Programi poticanja mladih na čitanje i umjetničko stvaralaštvo u Knjižnici Marije Jurić Zagorke. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(3), 351–365. https://doi.org/10.30754/vbh.66.3.1120
Rubrika
Članci

Reference

Europska Povelja o radu s mladima na lokalnoj razini. [citirano: 2023–07–27]. Dostupno na: http://mladi-eu.hr/web/wp-content/uploads/2020/02/egl-charter_HR.pdf.

Gill, P. (2003). Narodna knjižnica: IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za razvoj službi i usluga. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Koontz, C. i Gubbin, B. (ur.) (2011). IFLA-in i UNESCO-ov Manifest za narodne knjiž-nice. IFLA-ine smjernice za narodne knjižnice. 2. hrvatsko izd. (prema 2. izmijenje-nom izd. izvornika). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Morić, D.; Puhovski, T. (2012) Rad s mladima - definicije, izazovi i europska perspektiva. Zagreb: Agencija za mobilnost i programe Europske unije. [citirano: 2023-07-20]. Dostupno na: https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/23/Mladi_i_dru%C5%A1tvo___pitanje_identiteta._Bilten_Studija_o_mladima_za_mlade_01-2010.pdf.

Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine (2017). Zagreb: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. [citirano: 2023-07-23.] Dostupno na: https://min-kulture.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nacionalna%20strategi-ja%20poticanja%20%C4%8Ditanja_tekst.pdf

Orešković, K.; Gambiroža Staković, V.; Tukara Komljenović, J. Važnost rada s mladima u lokalnoj zajednici (2022). Zagreb: Mreža mladih Hrvatske. [citirano: 2023–07–27]. Dostupno na: https://www.mmh.hr/uploads/publication/pdf/113/GLE_%C5%A0TO_MOGU_publikacija_s_nalazima.pdf.

Pranić, M. i Herceg Mićanović, A. (2022). Mala mjesta, velike ideje: Budi od riječi –čitaj!. Novi uvez, XX, 37: 20–27. [citirano: 2023–07–22]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/280238.

Pranić, M. i Sambolec, V. (2022). Mladi likovni umjetnici u knjižnici Marije Jurić Zagorke. E-bilten ZKD-a Bez uveza 2, 3. [citirano: 2023–01–15]. Dostupno na: https://sites.google.com/view/bez-uveza/arhiva-brojeva/god-2-br-3-2022/mladi-likovni-umjetnici.

Rezolucija Vijeća Europske unije i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali unutar Vijeća, o okviru za europsku suradnju u području mladih: strategija Europske unije za mlade za razdoblje 2019.–2027. (2018). Službeni list Europske unije. [citirano: 2023–07–27]. Dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=EN#d1e32-10-1.

Sabolović-Krajina, D. (2016.) Narodna knjižnica kao središte lokalne zajednice u suvremenom društvu : doktorski rad. Zagreb : Filozofski fakultet. [citirano: 2023-07-22]. Dostupno na http://darhiv.ffzg.unizg.hr/6373/1/doktorski%20rad%20dijana%20sabolovic%20krajina.pdf.

Smjernice za knjižnične usluge za mladež / glavna urednica Ana Barbarić. (2009.) Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Stričević, I.; Jelušić, S. (2010). Knjižnične usluge za mlade : modeli i koncepti. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53, 1: 20. [citirano: 2023-07-22]. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/file/120888

Štefančić, V. Kult(ura) mladocentričnosti. Mladi i društvo – pitanje identiteta / urednica Emina Bužinkić.(2010). Zagreb : Mreža mladih Hrvatske : Croatian Youth Network. [citirano: 2023-07-23]. Dostupno na http://www.mmh.hr/files/ckfinder/files/MMH_biltenWEBOK. pdf .

Tica, M. (2017.) Izložba u knjižnici. Zagreb: Naklada Jurićić.

Mrežni izvori:

Facebook stranica KGZ - Knjižnica Marije Jurić Zagorke. [citirano: 2023-07-25]. Dostupno na: https://www.facebook.com/photo/?fbid=292692539775861&set=pcb.292696439775471.

Knjižnica Marije Jurić Zagorke. Knjižnice grada Zagreba. [citirano: 2023-07-22.] Dostupno na: https://www.kgz.hr/hr/knjiznice/knjiznica-marije-juric-zagorke/o-knjiznici-662/osnovni-podaci-16582/16582.

Misija vizija strategija. Knjižnice grada Zagreba. [citirano: 2023-07-22.] Dostupno na: https://www.kgz.hr/hr/o-nama/misija-vizija-i-strategija/222.

Knjižnica Marije Jurić Zagorke: Čitanje na glas posvećeno Luki Ritzu. Knjižnice grada Zagreba. [citirano: 2023-07-21]. Dostupno na: https://www.kgz.hr/hr/knjiznice/knjiznica-marije-juric-zagorke/nasi-programi-43160/citanje-naglas-posveceno-luki-ritzu-50855/50855

Knjižnica Marije Jurić Zagorke. Mladi likovni umjetnici u knjižnici. Knjižnice grada Zagreba. [citirano: 2023-07-23]. Dostupno na: https://www.kgz.hr/hr/knjiznice/knjiznica-marije-juric-zagorke/nasi-programi-43160/mladi-likovni-umjetnici-u-knjiznici-43162/43162.

O programu. Mladi u suvremenom društvu. [citirano: 2023-07-23.]. Dostupno na: https://www.idi.hr/mladi/ostudiju.html.