U časopisu Vjesnik bibliotekara Hrvatske nastoje se osigurati najviši standardi etičnog ponašanja u svim fazama priređivanja i objavljivanja. Pritom se slijede smjernice za najbolju praksu u pogledu etičkih očekivanja, kršenja etičkih standarda i mjera protiv neetičnog ponašanja koje predlaže Committee on Publication Ethics (COPE).

1. Etička očekivanja

Odgovornosti glavnog urednika 

Odlučivanje o objavljivanju

 • Glavni i odgovorni urednik donosi konačnu odluku o prihvaćanju/neprihvaćanju rada za objavljivanje.
 • Pritom slijedi politiku Uredništva te važeće propise koji se tiču zaštite časti i ugleda, kršenja autorskih prava i plagiranja.
 • Urednik se pri donošenju konačne odluke o objavljivanju rada vodi mišljenjem recenzenata i članova Uredništva.
 • Urednik mora osigurati objektivnu dvostruku slijepu recenziju svih vrsta znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisu.
 • Urednik treba poticati odgovorno ponašanje.
 • U slučaju etičkih pritužbi ili konflikta urednik će postupiti u skladu s pravilima časopisa i omogućiti autorima priliku da se očituju o svim pritužbama. Sve pritužbe treba istražiti bez obzira na to kada je izvorna publikacija odobrena za tisak. Dokumentaciju povezanu s pritužbama treba sačuvati.

Nepristranost

 • Prilozi se vrednuju s obzirom na njihov intelektualni sadržaj, bez diskriminacije na temelju rase, roda, spolne orijentacije, vjerskih uvjerenja, etničkog porijekla, državljanstva ili političkih opredjeljenja autora.
 • Prilozi za sponzorirane ili tematske brojeve vrednuju se prema istim kriterijima kao i drugi prilozi, i to tako da se rukopisi procjenjuju i prihvaćaju isključivo prema njihovoj stručnoj i/ili akademskoj vrijednosti i bez financijskih utjecaja.

Povjerljivost podataka i sukob interesa

 • Urednik i članovi Uredništva ne smiju odavati ​​podatke o zaprimljenom rukopisu nikomu drugom osim autoru, recenzentima, pomoćnicima urednika i, prema potrebi, izdavaču.
 • Urednik i članovi Uredništva moraju osigurati povjerljivost podataka ili ideja dobivenih putem recenzija i spriječiti njihovu zlouporabu.
 • Urednik i recenzenti ne smiju koristiti neobjavljene materijale iz priloga časopisu u vlastitom istraživačkom radu bez izričitog pisanog pristanka autora.

Za više podataka o odgovornosti urednika, molimo, posjetite stranicu COPE International Standards for Editors.  

 

Odgovornosti recenzenata 

Prilog odluci Uredništva

 • Dvostruka slijepa recenzija pomaže uredniku pri donošenju odluke o objavljivanju rada, a kroz urednikovu komunikaciju s autorom može također pomoći u poboljšavanju kvalitete rada. U slučaju oprečnih mišljenja recenzenata, urednik može zatražiti mišljenje trećeg recenzenta.

 Standardi objektivnosti

 • Recenzije se provode objektivno.
 • Recenzije se provode temeljem recenzentovih kompetencija da prosuđuje određeni sadržaj.
 • Recenzenti trebaju jasno i argumentirano izražavati svoja stajališta.

 Povjerljivost

 • Recenzenti moraju voditi računa o povjerljivosti recenzenzijskog postupka i svih podataka koje im je dostavio urednik ili autor.
 • Svaki rukopis koji je zaprimljen za recenziju smatra se povjerljivim dokumentom i ne smije se pokazivati drugima.

Upućivanje na izvore

 • Recenzenti trebaju prepoznati i upozoriti urednika na bilo koji relevantan objavljeni ili predani sadržaj koji je bitno sličan ili se preklapa sa sadržajem recenziranog rukopisa, a koji autori nisu naveli kao izvor. Za svaku navedenu izjavu, zapažanje ili argument mora se navesti odgovarajući izvor. Recenzent također treba upozoriti autora na važne izvore koje autor nije naveo u svom radu.

Objava podataka i sukob interesa

 • Podaci ili ideje dobiveni putem recenzije povjerljivi su i ne smiju se koristiti u osobne svrhe. Recenzenti ne smiju razmatrati rukopise ako su u odnosu na iste u sukobu interesa (financijski, institucijski, suradnički ili drugi odnos između recenzenta i autora, odnosno rada koji je upućen na recenziju). 

Za više podataka o odgovornosti recenzenata, molimo, posjetite stranicu COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers.

 

Odgovornosti autora 

Standardi oblikovanja rada i iznošenja podataka

 • Autori su dužni rad oblikovati u skladu sa Smjernicama za autore.
 • Autori znanstvenih radova moraju rezultate i znanstveni doprinos svojeg rada prikazati točno i objektivno.
 • Autori stručnih radova moraju rezultate svoga rada prikazati točno i objektivno.
 • Rad mora biti detaljan i potkrijepljen odgovarajućom literaturom.
 • Lažne ili svjesno netočne izjave predstavljaju neetično ponašanje i neprihvatljive su.  
 • Podaci navedeni u radu moraju odgovarati temi rada.

Pristup podacima i njihovo zadržavanje

 • Od autora znanstvenog rada se traži da iznese izvorne podatke dobivene istraživanjem.
 • Autori bi trebali biti spremni omogućiti javni pristup takvim podacima u skladu s Izjavom ALPSP-STM o podacima i bazama podataka (ALPSP-STM Statement on Data and Databases) ako je to moguće te bi u svakom slučaju trebali biti spremni u određenom roku nakon objavljivanja sačuvati takve podatke. 
 • Vjesnik bibliotekara Hrvatske zalaže se za osiguravanje pristupa podacima iz provedenih istraživanja (korišteni upitnici, transkripti provedenih intervjua, fokus grupa, i slično)

Izvornost i plagiranje

 • Autori radova moraju zajamčiti da je njihov rad u potpunosti izvoran te da strogo slijedi pravila pisanja stručnih radova i uporabe znanstvene metodologije. Ukoliko su koristili tuđe djelo ili riječi, moraju ih na odgovarajući način navesti.
 • Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21), prijavom rukopisa za objavljivanje autor jamči da poslani rad predstavlja njegov originalan rukopis te da nije bio ranije tiskan niti je u procesu razmatranja za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji.
 • S ciljem osiguravanja najviših etičkih i akademskih standarda kvalitete znanstvenih radova, izvornost sadržaja svih rukopisa uzetih na razmatranje za objavljivanje u Vjesniku bibliotekara Hrvatske podvrgava se provjeri putem softvera za otkrivanje plagijata. Slanjem rukopisa u časopis, autor prihvaća sve potrebne provjere izvornosti koje će rukopis morati proći tijekom postupka evaluacije ili objavljivanja.
 • Vjesniku bibliotekara Hrvatske podvrgava se provjeri putem softvera za otkrivanje plagijata. Slanjem rukopisa u časopis autor prihvaća sve potrebne provjere izvornosti koje će rukopis morati proći tijekom postupka evaluacije ili objavljivanja.

Autorska prava

 • Slanjem rukopisa autori potvrđuju da poslani rukopis ne krši pravila o autorskim pravima.
 • Ukoliko je potrebno, autori trebaju ishoditi dopuštenje onih autora čijim se istraživanjima koriste kako bi reproducirali bilo kakav sadržaj iz drugih izvora. Časopis Vjesnik bibliotekara Hrvatske ne snosi odgovornost za povrede prava navedenih autora. Svako kršenje Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima rezultirat će odbijanjem poslanog materijala ili njegovim povlačenjem nakon objavljivanja. Nadalje, predani rukopis ne smije sadržavati nikakav klevetnički, pogrdni, opsceni ili protupravni materijal.
 • Vjesnik bibliotekara Hrvatske ne snosi odgovornost za povrede prava navođenja autora. Svako kršenje zakona o autorskim pravima rezultirat će odbijanjem poslanog materijala ili njegovim povlačenjem nakon objavljivanja. Nadalje, predani rukopis ne smije sadržavati nikakav klevetnički, pogrdni, opsceni ili protupravni materijal.

Višestruko objavljivanje istog materijala

 • Autor ne smije objavljivati ​​rukopise u kojima se bavi uglavnom jednakim istraživanjem u više od jednom časopisu ili primarnoj publikaciji. Podnošenje istog rukopisa u više od jednom časopisu istodobno predstavlja neetično ponašanje u izdavaštvu i neprihvatljivo je.
 •  

Upućivanje na izvore

 • Potrebno je uvijek na prikladan način citirati izvore i navesti autore na koje se rad poziva.

Autorstvo rada

 • Autorom se smatra osoba koja zadovoljava sve sljedeće kriterije:
  • dala je značajan doprinos konceptu ili oblikovanju rada
  • sudjelovala je u stvaranju početne inačice rada
  • odobrila je završnu inačicu rada
  • preuzela je odgovornost za sadržaj cijelog rada (usp. ICMJE, http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf).
 • Autorstvo rada mora biti točno navedeno. Prijava rukopisa za objavljivanje podrazumijeva da su kao autori navedeni svi koji su dali intelektualni doprinos radu te da su svi dali suglasnost za njegovo objavljivanje.

 

Ostale napomene 

Opasnosti po ljude i životinje

 • Ukoliko rad uključuje uporabu kemikalija te postupke ili opremu čija je uporaba opasna, autor to mora jasno istaknuti u rukopisu te treba voditi računa o tome da svako istraživanje koje uključuje ljude ili životinje bude u skladu s nacionalnim, lokalnim i institucionalnim zakonima i propisima (npr. WMA deklaracija iz Helsinkija, NIH politika uporabe laboratorijskih životinja, Direktiva EU o korištenju životinja) te po potrebi dostaviti potvrdu o odobrenju istraživanja.
 • Autori bi trebali zatražiti izričito dopuštenje za istraživanja koja se provode na ljudima i poštovati ​​njihovu privatnost.

Iznošenje podataka i sukob interesa

 • Autori su dužni voditi računa o tome da u njihovu radu nema potencijalnih sukoba interesa koji bi mogli utjecati na rezultate ili tumačenje istraživanja, primjerice ukoliko postoji konkurentski interes koji bi mogao utjecati na autora u bilo kojoj fazi tijekom procesa objavljivanja.
 • Svi izvori financijske potpore projektu na temelju kojega ili o kojemu se izvještava, trebaju biti navedeni.

Značajne pogreške u objavljenim radovima

 • Ukoliko autor otkrije značajnu pogrešku ili netočnost u vlastitom objavljenom djelu, njegova je obveza odmah obavijestiti urednika časopisa ili izdavača te surađivati s urednikom kako bi se objavio erratum, dodatak ili ispravak, odnosno kako bi se rad povukao iz objave u slučajevima kada je to potrebno. 

Za više podataka o odgovornosti autora, molimo, posjetite stranicu COPE International Standards for Authors

 

2. Mjere postupanja protiv neetičnog ponašanja

Prepoznavanje neetičnog ponašanja

 • Bilo tko u bilo kojem trenutku može ukazati na neprimjereno i neetično ponašanje te na njega upozoriti urednika i izdavača.
 • Tko god o takvu ponašanju obavijesti urednika ili izdavača, treba pružiti dovoljno podataka i dokaza kako bi se pokrenula provjera. Sve optužbe shvatit će se i tretirati ozbiljno i nepristrano sve dok se problem ne riješi.

Provjera/straga

 • Odluku o početku istrage neetičnog ponašanja donosi urednik, po potrebi u dogovoru s izdavačem.
 • U slučaju istrage dokazi se prikupljaju izbjegavajući širenje informacija izvan kruga ljudi koji su dijelom istrage.

Manji prekršaji

 • Manji prekršaji rješivi su u skraćenom postupku, bez uključivanja viših instanci. U svakom slučaju, autoru treba dati priliku da odgovori na sve optužbe.

Ozbiljne povrede etičkog kodeksa

 • Sankcioniranje ozbiljnih oblika nedopuštenog ponašanja može uključivati obavještavanje poslodavca osobe optužene za nedopušteno ponašanje. U dogovoru s izdavačem ili nadležnim institucijama, urednik će po potrebi donijeti odluku o uključivanju ili neuključivanju poslodavca u postupak, bilo samostalnim uvidom u dostupne dokaze ili daljnjim savjetovanjem s određenim brojem stručnjaka.

Mjere (od blažih prema strožima; mogu se primijeniti zasebno ili u kombinaciji)

 • Informiranje ili educiranje autora ili recenzenta u slučajevima nesporazuma ili neprimjenjivanja prihvatljivih standarda.
 • Kontaktiranje autora ili recenzenta pisanim putem kako bi se ukazalo na nedopušteno ponašanje i izrekla opomena.
 • Objavljivanje službene obavijesti kojom se ukazuje na neprimjereno ponašanje.
 • Objavljivanje uvodnika s pojedinostima o neprimjerenom ponašanju.
 • Formalno pismo voditelju odsjeka ili tvrtke koja financira autora ili recenzenta.
 • Formalno povlačenje publikacije iz časopisa te informiranje voditelja odsjeka ili tvrtke na kojem je autor ili recenzent zaposlen, službe za pohranu i čitateljstva publikacije o tome.
 • Uvođenje formalnog embarga na priloge dotičnog pojedinca na određeno vrijeme.
 • Obavještavanje nadležnih institucija o dotičnom slučaju i njegovu ishodu s ciljem daljnje istrage i djelovanja.

Za više podataka o mjerama u slučaju neetičnog ponašanja, molimo, posjetite stranicu COPE International Standards for Authors.