Novine kao medij knjižarskog oglašavanja „DANICA“, PRVI HRVATSKI KNJIŽEVNI I KULTURNI LIST

Main Article Content

Jelena Lakuš
Iva Magušić-Dumančić

Sažetak

Cilj. U radu se na primjeru „Danice“, vodećeg hrvatskog književnog lista prepo- rodnog razdoblja, problematizira knjižarsko oglašavanje u novinama, relativno novom mediju koji je tijekom 19. stoljeća doživio procvat i koji je mogao zbog svog brzog tempa izlaženja daleko bolje pratiti ubrzanu produkciju knjiga i časopisa nego knjižarski katalozi u kojima su se do tada uglavnom objavljivale vijesti o novitetima na knjižnom tržištu. Cilj je rada pokazati u kojoj su mjeri i na koji način tiskari, nakladnici i knjižari, ali i sami autori, novine koristili u svrhu oglašavanja svojih proizvoda.


Metodologija. Identificirani knjižarski oglasi analiziraju se s kvantitativne (učestalost pojavljivanja oglasa kroz godine), grafičke (grafičko oblikovanje oglasa) i formalno-sadržajne strane (vrste bibliografskih informacija koje se donose u oglasima).


Rezultati. Zaključuje se da su knjižarski oglasi dijelom na tragu suvremenog načina oglašavanja knjiga jer se, uz naslov i autora, često donose i podaci o sadržaju knjiga. Međutim činjenica da u velikom broju oglasa nedostaju važne informacije kao što su nakladnik ili cijena, kao i prilično skromno grafičko oblikovanje oglasa, ukazuje na još uvijek nedovoljnu pripremljenost nakladnika i knjižara na takav vid knjižarskog oglašavanja.


Originalnost. Rad na metodološki inovativan način ukazuje na to da je knjižarsko oglašavanje u novinama u 19. stoljeću ipak bilo nesumnjivo prepoznato te se brzo ra- zvijalo, osobito od 1850-ih i 1860-ih godina, kada dolazi do ubrzanog razvoja ne samo tiskarske produkcije nego i knjižarstva.

Article Details

Kako citirati
Lakuš, J., & Magušić-Dumančić, I. (2018). Novine kao medij knjižarskog oglašavanja: „DANICA“, PRVI HRVATSKI KNJIŽEVNI I KULTURNI LIST. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 60(4), 45–72. https://doi.org/10.30754/vbh.60.4.528
Rubrika
Članci

Reference

Book. // Encyclopaedia Brittanica. [citirano: 2017-06-29]. Dostupno na: https://www.britannica.com/topic/book-publication

Danford, N. Are Book Ads Doing Their Job? // Publishers Weekly 251 (2004), 45. [citirano: 2017-09-02]. Dostupno na: https://www.publishersweekly.com/pw/print/20041108/36087-are-book-ads-doing-their-job.html

Forint. // Hrvatska enciklopedija. [citirano: 2017-09-03]. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=20130

Jakobović, Z. Leksikon novčanih jedinica. Zagreb: Školska knjiga, 2014.

Joyner, D. 100 years of advertising in Library Journal: 1876-1976, a brief survey: MA paper. Chapel Hill, North Carolina, 2005. Str. 9. [citirano: 2017-09-02]. Dostupno na: https://cdr.lib.unc.edu/record/uuid:ef3d70ea-129f-4ac3-8fc6-cebe899e17d4

Katić, T. Stara knjiga: bibliografska organizacija informacija. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007.

Knezović, M. Oglasi u Gajevim novinama. // Historijski zbornik 54(2001), str. 47-76.

Knjiga. // Hrvatska enciklopedija. [citirano: 2017-06-13]. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=32108

Krtalić, M. Knjižarski oglasi u osječkim novinama 19. stoljeća // Libellarium 1,1(2008), str. 75-92. Dostupno i na: DOI: http://dx.doi.org/10.15291/libellarium.v2i1.140

Lakuš, J. Pisac i čitatelji: fenomen posveta kolektivnom čitatelju u Dalmaciji u prvoj polovici 19. stoljeća // Libellarium 3 (2010), 1, str. 29-42. Dostupno i na: DOI: http://dx.doi.org/10.15291/libellarium.v3i1.145

Lončarić-Horvat, O. Novčarstvo. Zagreb : Centar za dopisno obrazovanje Birotehnika, 1994.

Rišner, V.; Glušac, M. O početcima časopisnog reklamnog oglašavanja – od Gajevih oglasa do pisama u ulozi reklamnih poruka. // Zadarski filološki dani III. : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zadru i Ninu 5. i 6. lipnja 2009. / glavni i odgovorni urednik Šimun Musa ; prijevod sažetaka Eugenija Ćuto. Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, 2011. Str. 417-436.

Stipčević, A. Povijest knjige. Zagreb : Matica hrvatska, 2006.

Stipčević, A. Socijalna povijest knjige u Hrvata: Knjiga III. Od početka hrvatskog narodnog preporoda (1835.) do danas. Zagreb: Školska knjiga, 2008.

Tingle, J. Katalozi zagrebačkih knjižara u predpreporodnom razdoblju kao izvor za povijest knjige i čitanja: doktorska disertacija, Zadar: Sveučilište u Zadru, Poslijediplomski sveučilišni studij „Društvo znanja i prijenos informacija“, 2016.

Tingle. J. Trade in French books in Zagreb: 1796-1823. // Libellarium 3,2(2010), str. 135-152. Dostupno i na: DOI: http://dx.doi.org/10.15291/libellarium.v3i2.124

Tomić, M. Knjižarski katalozi kao izvori za povijest knjige: primjer kataloga Novoselske knjižare u Zagrebu (1794. - 1825.) // Libellarium I, 2 (2008), str. 161-179. Dostupno i na:
DOI: http://dx.doi.org/10.15291/libellarium.v1i2.128

Topić, N. Knjižarska klasifikacija: primjeri i kriteriji klasifikacije hrvatskih knjižara u prodajnim katalozima i popisima knjiga s početka 20. stoljeća. // Libellarium 4,2(2011), str. 121-145. Dostupno i na: DOI: http://dx.doi.org/10.15291/libellarium.v4i2.159

Oglas. [citirano: 2017-06-14]. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44829

Peričić, Š. Gospodarska povijest Dalmacije od 18. do 20. stoljeća. Zadar: Matica hrvatska, 1998.

Revolucija 1848-1849. // Proleksis enciklopedija online. [citirano: 2017-08-23]. Dostupno na: http://proleksis.lzmk.hr/43840/

Tkalac, I. Hrvatsko gospodarstvo sredinom XIX. stoljeća. Zagreb : Dom i svijet, 2004.

Portal: Stare hrvatske novine. [citirano: 2017-06-23]. Dostupno na: http://dnc.nsk.hr/Newspapers/Default.aspx

Velagić, Z.; Dolfić, N. Knjižarski oglasi u „Kraljskom Dalmatinu” i „Zori dalmatinskoj” // Libellarium 1,2 (2009), str. 47-63. Dostupno i na: DOI: http://dx.doi.org/10.15291/libellarium.v2i1.140.

Vodopija, I. B.; Hekman Mandić, I. (ur.). Iz povijesti hrvatskoga knjižarstva, Zagreb : Exlibris, 2009.