Hebrang Grgić, Ivana. Časopisi i znanstvena komunikacija.

Main Article Content

Ana Barbarić
http://orcid.org/0000-0002-4289-7042

Sažetak

Prikaz knjige I. Hebrang Grgić Časopisi i znanstvena komunikacija.

Article Details

Kako citirati
Barbarić, A. (2018). Hebrang Grgić, Ivana. Časopisi i znanstvena komunikacija. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 60(4), 247–250. Preuzeto od https://izdanja.hkdrustvo.hr/casopisi/vbh/article/view/566
Rubrika
Prikazi
Biografija autora

Ana Barbarić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

Ana Barbarić (matični broj znanstvenika: 226826) rođena je u Splitu. U rodnom je gradu završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je na studiju sociologije i dodiplomskom studiju bibliotekarstva 1996. Nakon diplome radila je kao školski knjižničar u Osnovnoj školi Jordanovac te kao dječji informator u Knjižnicama grada Zagreba – Knjižnica Voltino.

Poslijediplomski studij informacijskih znanosti – smjer bibliotekarstvo završila je 2002. obranom magistarskog zanstvenog rada naslova Javno dostupni knjižnični računalni katalozi – nastanak i razvitak. U ožujku 2009. obranila je doktorski rad naslova Zadaci suvremenoga knjižničnog kataloga.

Od rujna 1998. zaposlena je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje izvodi nastavu iz više kolegija na prediplomskom, diplomskom i doktorskom studiju. U razdoblju od 1998. do 2010. prošla je sva suradnička zvanja od mlađeg asistenta preko asistenta do višeg asistenta. U svibnju 2010. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a u srpnju 2015. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. U lipnju 2010. imenovana je predstojnicom Katedre za bibliotekarstvo.

Područja od posebnog znanstvenog i stručnog interesa Ane Barbarić su strojno čitljivo katalogiziranje, razvoj i osobine OPAC-a i WebPAC-a te razvoj i primjena konceptualnih modela u području bibliografske organizacije (FR-obitelj). Redovito izlaže na domaćim i međunarodnim skupovima te objavljuje radove u domaćim i stranim publikacijama.

Od 2008. do 2013. bila je suradnica na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu. Bila je članica projektnog tima jednogodišnjeg projekta Cjeloživotno učenje knjižničara: ishodi učenja i fleksibilnost Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Knjižnica grada Zagreba i Hrvatskoga knjižničarskog društva (2008.). U sklopu Intenzivnog programa (IP) Erasmus bila je koordinatorica ispred Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Akademske ljetne škole Library, Information and Cultural Management koja se u rujnu 2011. održala u Sofiji, u rujnu 2012. u Zagrebu te u rujnu 2013. u Ankari.

U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH (CSSU), od osnutka centra 2002., vodi radionice Katalogizacija omeđenih publikacija i nizova publikacija (2002.-2010.), Osnovna načela online knjižničnih kataloga (2002.-2013.) i Suvremena teorijska ishodišta bibliografske organizacije. Od 2012. u ime Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica je Programskog odbora CSSU-a.

Od rujna 2002. do rujna 2004. bila je stručna tajnica Hrvatskoga knjižničarskog društva (HKD) te glavna urednica Novosti HKD-a. Od listopada 2008. do rujna 2012. bila je glavna urednica niza Povremena izdanja HKD-a, a od prosinca 2010. do rujna 2012. i glavna urednica niza Elektronička izdanja HKD-a. Članica je Komisije za katalogizaciju HKD-a te dobitnica HKD-ove Nagrade “Eva Verona”.

Od kolovoza 2005. do kolovoza 2013. bila je članica Stalnog odbora IFLA-ine (Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova) Sekcije za katalogizaciju, a od kolovoza 2009. do kolovoza 2011. bila je stručna tajnica navedene sekcije. Od studenoga 2012. do studenoga 2016. bila je članica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u ime Ministarstva kulture RH. Od 2013. predsjedica je Zakladnog odbora Zaklade Dr. Ljerka Markić Čučuković. Od ožujka 2017. članica je Hrvatskog knjižničnog vijeća (Ministarstvo kulture) kao predstavnica Rektorskog zbora RH.