Katalogizacija razglednica prema ISBD-u

Main Article Content

Damir Sablić
Ana Barbarić
http://orcid.org/0000-0002-4289-7042

Sažetak

Cilj. Cilj je rada teorijski i kroz primjere prikazati katalogizaciju razglednica i njihovih digitalnih reprodukcija po ISBD-u.


Pristup/metodologija. U radu se redom prolaze skupine ISBD-a i objašnjava njihova primjena na razglednice i njihove digitalne reprodukcije putem triju izabranih primjera.


Rezultati. Ukazivanje na primjenjivost i dostatnost odredbi ISBD-a na kataložni opis razglednica i njihovih digitalnih reprodukcija.


Praktična primjena. Da bi razglednice bile dostupne u katalogu, nužno ih je katalogizirati, a da bi se znatno povećala vidljivost i dostupnost javnosti, poželjno ih je digitalizirati i digitalnu reprodukciju objaviti na mrežnim stranicama knjižnice, pri čemu odgovarajući kataložni zapisi omogućuju identifikaciju jedinice građe.


Društveni značaj. Starije razglednice koje potječu iz vremena kad fotografija zbog nedostupnosti i visoke cijene opreme nije bila masovno raširena imaju dokumentarnu vrijednost s raznih aspekata, poput arhitekture, urbanizma i tiskarstva, a novije razglednice mogu imati promotivno-turističku funkciju. I starije i novije razglednice mogu biti umjetnički vrijedne. Da bi te funkcije razglednica došle do izražaja, nužno ih je učiniti dostupnima javnosti, čemu doprinosi njihova zastupljenost u katalozima te digitalizacija i dostupnost digitalnih reprodukcija na mrežnim stranicama ustanova u čijem su posjedu.


Originalnost/vrijednost. Doprinos raspravi o načinima katalogizacije vizualne građe.


*Rad je nastao na temelju diplomskog rada studenta Damira Sablića, napisanog pod naslovom Kataložna obrada razglednica po ISBD-u i Dublin Coreu s primjerima iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Knjižnica grada Zagreba pod mentorskim vodstvom Ane Barbarić. Rad je obranjen na Sveučilištu u Zagrebu 2020. godine.

Article Details

Kako citirati
Sablić, D., & Barbarić, A. (2021). Katalogizacija razglednica prema ISBD-u. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(2), 325–359. https://doi.org/10.30754/vbh.64.2.867
Rubrika
Članci
Biografija autora

Ana Barbarić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

Ana Barbarić (matični broj znanstvenika: 226826) rođena je u Splitu. U rodnom je gradu završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je na studiju sociologije i dodiplomskom studiju bibliotekarstva 1996. Nakon diplome radila je kao školski knjižničar u Osnovnoj školi Jordanovac te kao dječji informator u Knjižnicama grada Zagreba – Knjižnica Voltino.

Poslijediplomski studij informacijskih znanosti – smjer bibliotekarstvo završila je 2002. obranom magistarskog zanstvenog rada naslova Javno dostupni knjižnični računalni katalozi – nastanak i razvitak. U ožujku 2009. obranila je doktorski rad naslova Zadaci suvremenoga knjižničnog kataloga.

Od rujna 1998. zaposlena je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje izvodi nastavu iz više kolegija na prediplomskom, diplomskom i doktorskom studiju. U razdoblju od 1998. do 2010. prošla je sva suradnička zvanja od mlađeg asistenta preko asistenta do višeg asistenta. U svibnju 2010. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a u srpnju 2015. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. U lipnju 2010. imenovana je predstojnicom Katedre za bibliotekarstvo.

Područja od posebnog znanstvenog i stručnog interesa Ane Barbarić su strojno čitljivo katalogiziranje, razvoj i osobine OPAC-a i WebPAC-a te razvoj i primjena konceptualnih modela u području bibliografske organizacije (FR-obitelj). Redovito izlaže na domaćim i međunarodnim skupovima te objavljuje radove u domaćim i stranim publikacijama.

Od 2008. do 2013. bila je suradnica na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu. Bila je članica projektnog tima jednogodišnjeg projekta Cjeloživotno učenje knjižničara: ishodi učenja i fleksibilnost Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Knjižnica grada Zagreba i Hrvatskoga knjižničarskog društva (2008.). U sklopu Intenzivnog programa (IP) Erasmus bila je koordinatorica ispred Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Akademske ljetne škole Library, Information and Cultural Management koja se u rujnu 2011. održala u Sofiji, u rujnu 2012. u Zagrebu te u rujnu 2013. u Ankari.

U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara u RH (CSSU), od osnutka centra 2002., vodi radionice Katalogizacija omeđenih publikacija i nizova publikacija (2002.-2010.), Osnovna načela online knjižničnih kataloga (2002.-2013.) i Suvremena teorijska ishodišta bibliografske organizacije. Od 2012. u ime Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica je Programskog odbora CSSU-a.

Od rujna 2002. do rujna 2004. bila je stručna tajnica Hrvatskoga knjižničarskog društva (HKD) te glavna urednica Novosti HKD-a. Od listopada 2008. do rujna 2012. bila je glavna urednica niza Povremena izdanja HKD-a, a od prosinca 2010. do rujna 2012. i glavna urednica niza Elektronička izdanja HKD-a. Članica je Komisije za katalogizaciju HKD-a te dobitnica HKD-ove Nagrade “Eva Verona”.

Od kolovoza 2005. do kolovoza 2013. bila je članica Stalnog odbora IFLA-ine (Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova) Sekcije za katalogizaciju, a od kolovoza 2009. do kolovoza 2011. bila je stručna tajnica navedene sekcije. Od studenoga 2012. do studenoga 2016. bila je članica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u ime Ministarstva kulture RH. Od 2013. predsjedica je Zakladnog odbora Zaklade Dr. Ljerka Markić Čučuković. Od ožujka 2017. članica je Hrvatskog knjižničnog vijeća (Ministarstvo kulture) kao predstavnica Rektorskog zbora RH.

Reference

Barbarić, A. Skupina 0 Ujednačenoga izdanja ISBD-a iz 2011. ili Kako smo od opće oznake građe došli do oblika sadržaja i vrste medija. // 14. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredili Sanjica Faletar Tanacković i Damir Hasenay. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. Str. 20-35.

Delsey, T. The logical structure of the Anglo-American Cataloguing Rules. 1998-1999. Citirano prema: Escolano Rodriguez, E. Uvod. // ISBD: Međunarodni standardni bibliografski opis / preporučila Skupina za pregled ISBD-a; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju; [s engleskog prevela i predgovor napisala Ana Barbarić]. Objedinjeno izd. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014. Str. XV-XXI.

Grafička građa. Digitalizirana zagrebačka baština. // Knjižnice grada Zagreba. [citirano: 2020-08-20]. Dostupno na: https://digitalnezbirke.kgz.hr/?object=list&c2o=17259&mr%5B17055%5D=a

Ille, J.; I. Meić. Digitalizirana zagrebačka baština: raznolike uloge digitalnih zbirki Knjižnica grada Zagreba. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 2(2012), 137-148. Dostupno i na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=156980 [citirano: 2019-10-22].

ISBD: Međunarodni standardni bibliografski opis / preporučila Skupina za pregled ISBD-a; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju; [s engleskog prevela i predgovor napisala Ana Barbarić]. Objedinjeno izd. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014.

ISBD(ER): Međunarodni standardni bibliografski opis elektroničke građe: prerađeno izdanje ISBD(CF)-a: Međunarodnoga standardnoga bibliografskog opisa računalnih datoteka / preporučila Radna grupa za pregled ISBD(CF)-a; [s engleskoga prevele, hrvatske primjere odabrale i izradile Tanja Buzina i Sofija Klarin].. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2001.

ISBD(NBM): Međunarodni standardni bibliografski opis neknjižne građe / preporučila Komisija za pregled ISBDa; odobrio Stalni odbor Sekcije za katalogizaciju Međunarodne federacije bibliotekarskih društava i ustanova; [s engleskoga prevela, hrvatske primjere odabrala i izradila Vedrana Juričić]. Prerađeno izd. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1993.

Katić, T.. Digitalizacija stare građe. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 46, 3/4(2003), 33-47. Dostupno i na: http://eprints.rclis.org/5593/1/Katic.pdf [citirano 2019-12-08].

Klarin, S. Digitalne reprodukcije: model i elementi kataložnog opisa. // 7. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredila Tinka Katić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004. Str. 87-105.

Leko, K. Umijeće sakupljanja razglednica. Rijeka: Ex Libris, 2015.

Predović, V. Razglednice kao bibliotečni materijal: odlomci iz veće radnje. //
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 9, 3/4(1963), 111-121.

Smjernice za odabir građe za digitalizaciju: radna verzija. // Nacionalni projekt Hrvatska kulturna baština: digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe / Ministarstvo kulture Republike Hrvatske = Ministry of Culture, Republic of Croatia. Zagreb, studeni 2007. Dostupno i na: https://bib.irb.hr/datoteka/590089.smjernice_odabir.pdf [citirano: 2021-02-0]

Stančić, H. Očuvanje elektroničkih informacijskih objekata: arhivi, knjižnice, muzeji – zajednička koncepcija. // 7. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredila Tinka Katić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004. Str. 26-35.

Verona, E. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1983-1986. Dio 2: Kataložni opis. 1983.

Willer, M. Metapodaci za dugoročnu zaštitu elektroničke građe. // 5. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredile Mirna Willer i Tinka Katić, Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002.

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. // Narodne novine 17(2019), 98(2019). [citirano 2021-02-03]. Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_02_17_356.html; https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_10_98_1945.html