Percepcija i stavovi stručnjaka hrvatske AKM-zajednice o implementaciji i primjeni Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima

Main Article Content

Kristina Feldvari
Kornelija Petr Balog
Boris Badurina
https://orcid.org/0000-0003-4111-6811

Sažetak

Cilj. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (Pravilnik KAM) iz 2021. godine rezultat je zajedničkog napora hrvatskih baštinskih zajednica, a njegov je cilj utvrđivanje zajedničkog skupa elemenata i uputa kojima će se koristiti hrvatska knjižnična, arhivistička i muzejska zajednica. Cilj je ovoga rada istražiti u kojoj su mjeri stručnjaci iz hrvatskih arhiva, knjižnica i muzeja zaduženi za izradu metapodatkovnih elemenata za opis i pristup građi u svojim ustanovama, upoznati i spremni primjenjivati novi Pravilnik koji je objavljen 2021. godine.


Metodologija. U radu je korištena metoda online ankete. Istraživanje je provedeno od 26. listopada do 6. studenoga 2022. godine i prikupio se uzorak od 176 valjanih upitnika (80 iz knjižnica, 53 iz muzeja i 43 iz arhiva). Stavovi i mišljenja o Pravilniku KAM testirani su dvjema Likertovim ljestvicama sa 17, odnosno 7 tvrdnji, a postojanje latentnih varijabli provjereno je konfirmatornom faktorskom analizom. Interna konzistentnost latentnih konstrukata provjerena je Cronbach Alpha testom interne konzistencije. Razlike među nezavisnim grupama ispitanika testirane su t-testom, odnosno analizom varijance.


Rezultati. Rezultati pokazuju da na percepciju Pravilnika KAM u statistički značajnoj mjeri utječu godine staža na poslovima katalogizacije, dob katalogizatora te vrsta baštinske zajednice iz koje ispitanik dolazi. Ispitanici iz knjižnične zajednice pokazali su najveću mjeru upoznatosti s Pravilnikom KAM, iza njih slijede ispitanici iz muzejske zajednice, dok su najmanju upoznatost pokazali ispitanici iz zajednice arhiva. Što je veća razina upoznatosti, to je veća razina prihvaćanja i pozitivnog stava prema prelasku na novi pravilnik. S porastom dobi raste i strah od ranijeg odlaska u mirovinu zbog prelaska na novi pravilnik.


Vrijednost. Vrijednost rada vidljiva je u spoznajama do kojih se došlo prilikom istraživanja, a koje trebaju usmjeriti napore baštinskih zajednica prema uklanjanju prepreka uspješnoj implementaciji novog kataložnog Pravilnika KAM.

Article Details

Kako citirati
Feldvari, K., Petr Balog, K., & Badurina, B. (2023). Percepcija i stavovi stručnjaka hrvatske AKM-zajednice o implementaciji i primjeni Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 66(2), 1–24. https://doi.org/10.30754/vbh.66.2.1088
Rubrika
Članci

Reference

Barbarić, A.; M. Willer (2010). Kakav nacionalni kataložni pravilnik trebamo?: preliminarno istraživanje. U: M. Willer i S. Faletar Tanacković (ur.). Seminar arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture; 13. (Str. 110–134). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Buzina, T.; J. Vojak Balog; G. Zlodi. (2022). Preliminarni rezultati testiranja Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: 15. prosinca 2022. [Videosnimka]. YouTube [citirano: 2023–03–15]. Dostupno na: https://www.youtube.com/watch?v=h1NSPJAeEPA 2023-02-28

Chandel, A. S.; R. V. Prasad (2013). Journey of catalogue from Panizzi’s Principles to Resource Description and Access. DESIDOC. Journal of Library & Information Technology 33, 4: 314–322. doi: https://doi.org/10.14429/djlit.33.4.5007

Çakmak T. (2018). RDA transition in Turkey: Perspectives and experiences of the libraries. JLIS.it 9, 1: 31–43. doi: 10.4403/jlis.it-12436

IFLA-in knjižnični referentni model (2020). IFLA-in knjižnični referentni model: Konceptualni model za bibliografske informacije: Definicija konceptualnog referentnog modela kao okvira za analizu neadministrativnih metapodataka koji se odnose na knjižnične izvore / IFLA-ina Skupina za pregled FRBR-a, urednička skupina za objedinjavanje Pat Riva, Patrick Le Bouf i Maja Žumer. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Izvještaj (2023). Izvještaj o testiranju Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima – nacrt. Radna grupa za koordinaciju testiranja Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. [Interni dokument]

Kegan, R.; L. Laskow Lahey (2001). The real reason people won’t change. Harvard Business Review. [citirano: 2023–02–23]. Dostupno na: http://www.ceewl.ca/12599- PDF-ENG.PDF#page=78

MacLennan, A.; A. Walicka, A. (2019). An investigation into cataloguers’ experiences with RDA. Journal of Librarianship and Information Science 52, 2: 464–475. doi: https://doi.org/10.1177/0961000618820655

Park, J.; Y. Tosaka (2015). RDA implementation and training issues across United States academic libraries: An In-depth e-mail interview study. Journal of Education for Library and Information Science 56, 3: 252–266. doi: 10.12783/issn.2328-2967/56/3/6

Pazooki, F.; M. H. Zeinolabedini; S. Arastoopoor (2014). Acceptance and viewpoint of Iranian catalogers regarding RDA: The Case of the National Library and Archive of Iran. Cataloging & Classification Quarterly 52, 6/7: 640–659. doi: https://doi.org/1 0.1080/01639374.2014.900840

Pravilnik (2021). Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. Zagreb: Hrvatski državni arhiv: Muzejski dokumentacijski centar: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. [citirano: 2023–02–23]. Dostupno na: https://pravilnik.kam.hr

Rahman, A. L. A., et al. (2021). Rahman, A. L. A.; Z. A. M. Tanuri; Z. Arif; T. R. A.

T. Razali; A. S. A. Idris; M. Z. H. M. Sawal; S. N. S. Dahari. Librarian acceptance on the Resource Description and Access (RDA). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 11, 12: 709–722. doi: 10.6007/IJARBSS/ v11-i12/11812

Sanchez, E.R. (2011). RDA, AACR2, and you: What catalogers are thinking. In: E. R. Sanchez (ed). Conversations with Catalogers in the 21st Century (Pp 20–70). Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited.

Schein, E. (2004). Organizational culture and leadership. 3rd ed. San Francisco: JosseyBass.

Svenonius, E. (2000). The intellectual foundation of information organisation. London; Cambridge MA: The MIT Press.

Uvjeti za funkcionalnost (2004). Uvjeti za funkcionalnost bibliografskih zapisa: Završni izvještaj / IFLA-ina Studijska skupina za uvjete za funkcionalnost bibliografskih zapisa. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Verona, E. (1959). Literary unit versus bibliograohical unit. Libri 9, 1/4: 79–104. doi: https://doi.org/10.1515/libr.1959.9.1-4.79

Willer, M.; A. Barbarić (2012). Prema novom hrvatskom kataložnom pravilniku kao standardu sadržaja podataka. U: D. Hasenay i M. Krtalić (ur.). Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture; 15. (Str. 151–31). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Willer, M.; A. Barbarić; T. Katić (2013). Prema zajedničkim pravilima za izbor i oblik pristupnica za imena u AKM zajednici. U: N. Tomašević i I. Despot (ur.). Seminar

Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture; 16. (Str. 1–16). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Young, J. B.; V. Bross (2011). Results of the CRCC Informal RDA Testing Task Force. Cataloging & Classification Quarterly 49, 7/8: 600–606. doi: https://doi.org/10. 1080/01639374.2011.620223

Mrežni izvori:

Hrvatsko arhivističko društvo (2023). Arhivi u Hrvatskoj. [citirano: 2023–04–21].

Dostupno na: https://had-info.hr/arhivi-u-hrvatskoj

Muzejski dokumentacijski centar (s. a.). Upisnik javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj. [citirano: 2023–04–21]. Dostupno na: https://upisnik.mdc.hr

Portal matične djelatnosti (2021). Portal matične djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj. Adresari knjižnica u Republici Hrvatskoj. [citirano: 2023–04–21]. Dostupno na: http://maticna.nsk.hr/adresar-knjiznica/

Projekt (2014). Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju. [citirano: 2023–02–23]. Dostupno na: http://nkp.nsk.hr/

RDA in translation (2016) [citirano: 2023–02–23].

Dostupno na https://www.rdatoolkit.org/translation