Planiranje poslovanja kao funkcija rukovođenja knjižnicom s osvrtom na planiranje upravljanja krizom

Main Article Content

Antal Balog

Sažetak

Cilj ovog rada jest objasniti osnovne pojmove planiranja poslovanja kao funkcije rukovođenja, zatim planiranja operativnih i regulacijskih funkcija u knjižnici te pove- zanost misije i vizije s organizacijskim ciljevima i strategijama rada. Nadalje, cilj mu je pridonijeti boljem razumijevanju strateškog plana razvoja knjižnice, njegove uobičajene strukture, potom razradi strateških ciljeva na posebne (ili specifične) ciljeve i operativne zadaće te ključnih pokazatelja uspješnosti njegove provedbe. Završni dio teksta govo- ri o operativnom ili godišnjem planiranju rada knjižnice uz kratki osvrt o planiranju upravljanja krizom, imajući u vidu aktualne krizne okolnosti, primjerice pandemiju, zemljotrese, poplave i tome slično.


Pristup/metodologija/oblikovanje. Rasprava započinje teorijskim uvodom u temu planiranja s daljnjom razradom općih pojmova i sadržaja strateškog i operativnog pla- niranja. U nastavku rada koristi se desk research metoda te metoda analize postoje-  ćih postupaka strateškog planiranja u knjižnicama te njihovih strateških i operativnih (godišnjih) planova. Autor predlaže primjer strukture sadržaja strateškog plana razvoja knjižnice koji povezuje dobre prakse domaćih knjižnica s teorijom suvremenog me- nadžmenta.


Rezultati ovog rada pridonose boljem razumijevanju i učinkovitijem procesu obli- kovanja i donošenja strateških i operativnih planova knjižnice te njihova praćenja kori- štenjem ključnih pokazatelja uspješnosti provedbe.


Ograničenja. Istraživanje je ograničeno na knjižnice u Republici Hrvatskoj.


Praktična primjena. Sadržaj ovoga članka može pomoći knjižničarima i srodnim profesijama u razumijevanju planiranja kao funkcije rukovođenja u pripremi i provođe- nju strateških i operativnih planova knjižnice.


Društveni značaj ovoga članka sadržan je u boljem razumijevanju i mogućoj uspješnijoj primjeni teorijskih spoznaja strateškog i operativnog planiranja u poslovanju knjižnica kao ustanova od posebnog društvenog interesa.


Originalnost i vrijednost ovog rada jest u povezivanju teorijskih razmatranja stra- teškog i operativnog planiranja poslovanja knjižnica s njihovom praktičnom primjenom u upravljanju i rukovođenju.

Article Details

Kako citirati
Balog, A. (2021). Planiranje poslovanja kao funkcija rukovođenja knjižnicom s osvrtom na planiranje upravljanja krizom. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 52–80. https://doi.org/10.30754/vbh.64.1.846
Rubrika
Članci
Biografija autora

Antal Balog, Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić

Antal Balog rođen je 1958. godine u Novom Sadu. Diplomirao je 1982. godine organizacijske znanosti na Ekonomskom fakultetu u Subotici Univerziteta u Novom Sadu. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku završio je 2002. godine poslijediplomski magistarski znanstveni studij Planiranje i politika razvoja organizacija. Na Gordon-Conwell Theological Seminary u South Hamiltonu u Mas­sachusettsu u Sjedinjenim Američkim Državama završio je 2007. godine trogodišnji doktorski studij primijenjene teologije Missions & Cross-Cultural Studies. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku doktorirao je 2012. godine na znanstvenom polju ekonomije. Objavio je više knjiga te znanstvenih i stručnih članaka iz ekonomije, teologije te iz drugih područja svojih interesa. Radio je u grafičkoj industriji, u državnoj upravi i pravosuđu, u nakladništvu te u srednjem i visokom obrazovanju. Obavljao je različite poslove: komercijalista, upravni i stručni referent, pročelnik državnog ureda za gospodarstvo, stečajni upravitelj, stručni savjetnik za investicije malih i srednjih poduzeća, ravnatelj, srednjoškolski i visokoškolski nastavnik te prodekan. Bio je osnivač ili suosnivač nekoliko nevladinih organizacija, gospodarskih subjekata te financijskih institucija. Na Veleučilištu s pravom javnosti Baltazar Zaprešić u Zaprešiću predaje nekoliko kolegija: Ekonomska sociologija, Osnove menadžmenta, Menadžment ljudskih potencijala, Poslovna politika poduzeća, Ekonomska politika, Temelji poreznog sustava, Operativno planiranje, Poslovna etika, Poduzetništvo i poslovni planovi, Menadžment projekta i portfelja. Živi i radi u Osijeku. Oženjen je i otac troje djece. 

Bibliografija: Hrvatska znanstvena bibliografija <https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=254662>

CV: Tko je tko u hrvatskoj znanosti: <https://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=9861>