Knjižnice grada Zagreba i odgovor na izazove vremena

Main Article Content

Višnja Cej
Ivana Faletar Horvatić
http://orcid.org/0000-0002-8821-4323
Janja Maras

Sažetak

Cilj. Cilj je ovog rada predstavljanje primjera dobre prakse kriznog upravljanja i knjižničnog poslovanja Knjižnica grada Zagreba tijekom 2020. godine, posebice u sa- mom jeku potpune obustave rada svih kulturnih djelatnosti.


Pristup/metodologija. Osim pregleda usluga za korisnike koje su se pružale konti- nuirano, u radu će detaljno biti prikazani primjeri dobre prakse iz poslovanja, osmišljeni i uvedeni u vrlo kratkom vremenu u nastojanju da se zadovolje brojne društvene, kultur- ne i obrazovne, pa čak i psihološke potrebe građana. Prikazane su i knjižnične prakse i usluge u međunarodnom kontekstu s kojima je provedena usporedba, kao i usklađenost s preporukama međunarodnih i nacionalnih knjižničarskih udruženja te je dan pregled rezultata kvantitativne i sadržajne analize komunikacije s korisnicima putem e-pošte i objava u medijima.


Rezultati. Usporedba knjižničnih praksi i usluga u međunarodnom kontekstu te ana- liza usklađenosti s preporukama međunarodnih i nacionalnih knjižničarskih udruženja pokazuju visok stupanj podudarnosti i usklađenosti, dok su rezultati kvantitativne i sa- držajne analize komunikacije s korisnicima i objava u medijima potvrdili opravdanost korištenog modela kriznog upravljanja i komunikacije.


Praktična primjena. Mogućnost praktične primjene prikazanih primjera dobre prak- se kriznog upravljanja i knjižničnog poslovanja te rezultata i prikaza usluga za korisnike svakako je neizmjerno važna za sve narodne knjižnice u Hrvatskoj.


Društveni značaj. Bolest COVID-19 nametnula je sasvim nove paradigme poslova- nja, poput zatvaranja knjižnica, strogih higijenskih mjera i fizičke udaljenosti, a rad u kriznim okolnostima dodatno je otežan potresom koji je pogodio Zagreb 22. ožujka te poplavom koja se dogodila 24. srpnja 2020. godine. Rad je prilog tvrdnji da su knjižnice ustanove koje su oduvijek spremno odgovarale na raznolike društvene izazove.


Originalnost/vrijednost. Opisani primjeri dobre prakse kriznog upravljanja i komu- niciranja te opisane knjižnične usluge predstavljaju značajan doprinos pregledu praksi kriznog upravljanja u narodnim knjižnicama na nacionalnoj razini te na toj razini pred- stavljaju vrijedan prilog za daljnju raspravu.

Article Details

Kako citirati
Cej, V., Faletar Horvatić, I., & Maras, J. (2021). Knjižnice grada Zagreba i odgovor na izazove vremena. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 64(1), 111–136. https://doi.org/10.30754/vbh.64.1.851
Rubrika
Članci