Županijski obvezni primjerak u matičnim županijskim narodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj

Main Article Content

Kristina Krpan
http://orcid.org/0000-0001-5494-8110
Jasmina Kenda

Sažetak

Cilj. U radu je prikazano istraživanje kojim se željelo dobiti uvid u stanje i položaj županijskog obveznog primjerka, primjenu odredbi Pravilnika o obveznom primjerku (2020) te ispitati postoji li potreba za jasnijim odredbama navedenog Pravilnika o zbirkama u koje se uvrštava županijski obvezni primjerak.


Pristup/metodologija. Istraživanje je provedeno metodom anketnog upitnika anonimno u mrežnom obliku od 4. do 13. listopada 2021. godine. Upitnik je bio namijenjen isključivo županijskim matičnim narodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj. Sadržavao je sveukupno 14 pitanja, od kojih se na pojedina pitanja moglo odgovoriti i višestrukim odabirom. Ispitivala se upoznatost ispitanika s važećim propisima koji se odnose na županijski obvezni primjerak, na koji način i što knjižnica prima obveznim primjerkom, uvrštava li te primjerke u svoj fond, uvjete pod kojima se građa daje na korištenje te mišljenje ispitanika o županijskom obveznom primjerku u pogledu izgradnje fonda, obrade i smještaja građe, obveza nakladnika te pitanjima županijskog obveznog primjerka u kontekstu zavičajnih zbirki. Zadnje je pitanje bilo jedino neobavezno i otvorenog tipa te je služilo kao mjesto gdje su ispitanici mogli ostaviti dodatan komentar.


Rezultati. Rezultati ukazuju da su ispitanici upoznati s važećim pravnim propisima koji se odnose na županijski obvezni primjerak. Gotovo sve knjižnice primaju obvezni primjerak i to raznovrsnu građu, ali pritom ukazuju na problema s nakladnicima koji ne izvršavaju obvezu dostave županijskog obveznog primjerka. Iz tog razloga knjižnice ukazuju i na potrebu edukacije svih dionika o županijskom obveznom primjerku – od nakladnika do knjižnica. Županijski obvezni primjerak uvrštava se u fond knjižnica – ponegdje cjelovito, ponegdje prema stručnoj procjeni. Prema istraživanju, županijski obvezni primjerak obogaćuje fond knjižnica te korisnici traže i koriste navedenu građu. No uvjeti njegova korištenja variraju – od korištenja u prostoru knjižnice do redovne posudbe. Postoji neslaganje ispitanika u pogledu uvrštavanja županijskog obveznog primjerka u zavičajne zbirke.


Originalnost/vrijednost. Rezultati provedenog istraživanja mogu poslužiti kao polazišna točka u mogućem rješavanju izazova pred kojima se nalaze županijske matične narodne knjižnice u pogledu županijskog obveznog primjerka.

Article Details

Kako citirati
Krpan, K., & Kenda, J. (2022). Županijski obvezni primjerak u matičnim županijskim narodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(1), 397–414. https://doi.org/10.30754/vbh.65.1.926
Rubrika
Članci