Digitalna pristupačnost Doprinos inkluzivnom društvu

Main Article Content

Tamara Horvat Klemen

Sažetak

Cilj. Cilj je rada dati uvid u osnove i svrhu digitalne pristupačnosti, predstaviti osnovna načela digitalne pristupačnosti, zakonski okvir u Republici Hrvatskoj, kao i do sada poduzete aktivnosti i postignute rezultate, ali i izazove u daljnjoj provedbi.


Pristup/metodologija/dizajn. U radu su korišteni pravni propisi, norme, smjernice i ostali informacijski izvori u kojima su propisana i opisana osnovna načela i zahtjevi digitalne pristupačnosti.


Rezultati. Rezultat rada jest upoznavanje s načelima digitalne pristupačnosti, potencijalnim korisnicima pristupačnih digitalnih sadržaja i usluga, izazovima u primjeni digitalne pristupačnosti te njezinom važnošću za razvoj inkluzivnog društva.


Praktična primjena. Digitalna pristupačnost predstavlja relativno novu temu u smislu društvene važnosti, ali i smjera razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, stoga ovaj rad pruža uvid u važnost primjene digitalne pristupačnosti, pojašnjava pravni okvir i može pomoći u primjeni načela digitalne pristupačnosti u praksi.


Društveni značaj. Digitalna pristupačnost preduvjet je za aktivnu ulogu svih građa- na u društvu te doprinosi pametnom, održivom i inkluzivnom razvoju digitalnog društva i društva u cjelini, lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama svim korisnicima, s posebnim naglaskom na osobe s invaliditetom i starije osobe. Tako se želi osigurati bolja kvaliteta života, odnosno veća digitalna uključenost – pružanjem šireg spektra informacija i usluga na internetu koje su ključne za javnost. Stoga je iznimno važno da se ova tema predstavi što širem krugu dionika.


Originalnost/vrijednost. Ovaj rad na jednome mjestu ukazuje na potrebu ulaganja u podizanje kvalitete i pojednostavljivanje komunikacije javnih institucija kako bi ona bila što pristupačnija i razumljivija najširoj javnosti, što je važan aspekt ostvarivanja pravne sigurnosti građana i pristupa informacijama.

Article Details

Kako citirati
Horvat Klemen, T. (2022). Digitalna pristupačnost: Doprinos inkluzivnom društvu. Vjesnik Bibliotekara Hrvatske, 65(2), 247–264. https://doi.org/10.30754/vbh.65.2.969
Rubrika
Članci

Reference

Accessibility requirements for ICT products and services. CEN, CENELEC, ETSI, 2018. [citirano: 2022–04–15]. Dostupno na: https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Europska%20norma%20ETSI%20EN%20301%20549%20-%20V2.1.2.pdf
Car Ž. Pristupačnost digitalnim sadržajima: digitalna rampa. SmartInfoTrend 210/2019/Q1, str. 64-67.
Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. [citirano: 2022–04–15]. Dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32016L2102
Direktiva (EU) 2019/882 europskog parlamenta i vijeća od 17. travnja 2019. o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga. [citirano: 2022–04–15]. Dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0882&qid=1642511508164&from=EN
Disability: What is e-accessibility? World Health Organization. [citirano: 2022–04–15]. Dostupno na: https://tinyurl.com/y6k7nhb2
Facts on disability. WHO Regional Office for Europe. [citirano: 2022–04–15]. Dostupno na: https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/disability-and-rehabilitation/data-and-statistics/facts-on-disability#:~:text=In%20Member%20States%20of%20the,Europe%20live%20with%20a%20disability
Indeks gospodarske i društvene digitalizacije (DESI) za 2021. godine Hrvatska. Europska komisija. [citirano: 2022–04–15]. Dostupno na: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80579
Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2021. [citirano: 2022–04–15]. Dostupno na: https://digarhiv.gov.hr/arhiva/245/228173/www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/10/Invalidi_2021-2.pdf
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama. Zagreb: Povjerenik za informiranje, 2021. [citirano: 2022–04–15]. Dostupno na: http://digured.srce.hr/arhiva/1608/134237/1.-Izvjesce-o-provedbi-ZPPI-za-2021.pdf
Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. [citirano: 2022–04–15]. Dostupno na: http://digarhiv.gov.hr/arhiva/263/33322/www.nn.hr/clanci/medjunarodni/2007/080.htm
MEMO 05/320. Brussels: Europska komisija, 2005. [citirano: 2022–04–15]. Dostupno na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_05_320
Smjernice za osiguravanje digitalne pristupačnosti. Zagreb: Carnet, 2019. [citirano: 2022–04–15]. Dostupno na: https://rdd.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti//Smjernice-digitalne-pristupac%CC%8Cnosti-ver.-1.1.pdf
Statističke informacije 2021. Zagreb: Državni zavod za statistiku, 2021. [citirano: 2022–04–15]. Dostupno na: http://digured.srce.hr/arhiva/42/51915/Statisticke%20informacije%202021.pdf
Tallinn Declaration on eGovernment. [citirano: 2022–04–15]. Dostupno na: https://rdd.gov.hr/UserDocsImages/SDURDD-dokumenti/eGovernment%20Ministerial%20Declaration%20signed%20in%20Tallinn%20on%206th%20of%20October%202017.pdf
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. [citirano: 2022–04–15]. Dostupno na: https://www.w3.org/TR/WCAG21/
Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. // Narodne novine, 17 (2019))